УМЕТНИЧКИ ДАНИ ПОСВЕЋЕНИ ЛИКОВНОЈ КУЛТУРИ – УМЕТНЇЦКИ ДНЇ ПОШВЕЦЕНИ ПОДОБОВЕЙ КУЛТУРИ

Ликовна колонија Месне заједнице Ђурђево и ове године је одржана у Основној школи „Јован Јовановић Змај” у Ђурђеву. Трајала је три дана, од петка 26. јула до недеље 28. јула. На њој је учествовало тринаест ликовних уметника, академских сликара, аматера и ликовних педагога из Ђурђева, Жабља и Новог Сада.

-Ја сам класик, цртам само четкицама и са уљем на платну. Зависно од године до године, увек имам другачију инспирацију. На ђурђевачкој колонији учествујем редовно, рекла је уметница Маја Дорогхази из Ђурђева која је ове године насликала мртву природу, стаклену флашу, а поред ње грожђе и чаша, све у тамним тоновима. Маја је иначе једна од оснивача ове колоније. Организацији међу младима помаже и уметница Драгана Мушицки која је десети пут учествовала на колонији.

-Волела би да се уздигне свест о култури и њеном значају, јер када отварамо изложбу радова наше колоније имамо мало посетиоца. Волела би и да има више учесника на колонији. Некада нас је било више и некада су на њој учествовале значајне особе из света уметности што је намам уметницима јако значило у више смерова. Тада би увек научили нешто ново, као што је мешање техника, а коначан производ је увек био интересантан, рекла је уметница Драгана Мушицки из Ђурђева. Она је ове ґодине користила уље на платну, јер јој је са њим лакше радити него са акрилом који се брже суши. Шпаклу је користила само на местима где је желела да акцентује одређене делове. Ове године је насликала жену у дугачкој хаљини са кишобраном у руци, све са пастелним бојама.     

-Само неколико пута нисам учествовала на ђурђевачкој колонији. Желим да подржим културу у једној малој средини као што је Ђурђево, али и да дам пример свима да се прикључе, посебно онима који имају афинитета према ликовној уметносци. На тај начин обогаћујемо наше село са лепим сликама. Инспирација се може наћи свуда око нас, свет око нас је пун лепоте. Мене инспиришу делови из нашег животног окружења. Зато сам ове године нацртала баштицу са ружама која је богата са бојама и елементима који су присутни у свакој башти. Сликала сам са уљем на платну, користила четкице и шпаклу, рекла је уметница Соња Прегун из Ђурђева.

Сваки учесник колоније организатору је оставио своју слику. Те слике ће бити изложене у просторијама МЗ Ђурђево јер је то обичај после сваке колоније. Средстава за овогодишњу колонију обезбедила је МЗ Ђурђево и спонзори.     

 

НАШИ МАЛИ УМЕТНИЦИ

У оквиру Ликовне колоније Месне заједнице Ђурђево се не одржава дечија колонија, али посетиоци и учесници редовно доводе децу која желе да цртају. Зато су им организатори и ове године обезбедили папир и темепере. Наши мали уметници су цртали сва три дана и показали потенцијал наследника ђурђевачке колоније. 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

Подобова колония Месней заєднїци Дюрдьов и того року отримана у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове. Тирвала три днї, од пиятку 26. юлия по нєдзелю 28. юлия. На нєй участвовали тринацецеро подобово уметнїки, академски маляре, аматере и подобово педаґоґи зоз Дюрдьова, Жаблю и Нового Саду.

-Я класик, малюєм лєм зоз щеточку и з олєйом на платну. Зависно од рока до рока, вше мам иншаку инспирацию. На дюрдьовскей колониї участвуєм поряднє и пачи ми ше, гварела уметнїца Мая Дороґхази зоз Дюрдьова котра того року намальовала мертву пририоду, склєнку зоз вином, а коло нєй грозно и погар, у цмих тонох. Мая иншак єдна од сновательох тей колониї. Орґанизациї медзи младшима помага и уметнїца Драґана Мушицки котра по дзешатираз участвовала на колониї.  

-Любела бим же би ше воздзвигла свесц о култури и єй значносци, понеже кед отвераме вистави роботох з нашей колониї єст мале число нащивительох. Любела бим и же би було вецей учашнїкох на колониї. Дакеди нас було вецей и дакеди на нєй участвовали значни особи зоз швета уметносци цо нам уметнїком барз значело у вецей напрямох. Теди зме вше научели дацо нове, як цо мишанє технїкох, а конєчни продукт вше бул предкрасни, гварел уметнїца Драґана Мушицки зоз Дюрдьова. Вона хасновала олєй на платну, бо єй з нїм лєгчейше робиц як з акрилом котри ше швидко суши. Шпаклу хансновала лєм на местох дзе жадала акцентовац одредзени часци. Того року намальовала жену у широкей сукнї зоз амлером у рукох, зоз пастелнима фарбами.

-Лєм сом дасекльо раз нє участвовала на дюрдьовскей колониї. Жадам потримац културу у єдним малим штредку як цо Дюрдьов, алє и же бим дала приклад шицким же би ше приключели, окремно гевтим котри маю прихильносци ґу подобовей уметносци. На тот способ збогацуєме наш валал з краснима малюнками. Инспирацию мож найсц вшадзи коло нас, швет коло нас полни красотох. Мнє инспирую часци зоз нашого животного штредзиска. Прето сом того року намальовала заградку зоз ружами котра богата зоз фарбами и елементами котри присутни у шицких заградкох. Мальовала сом зоз олєйом на платну, хасновала сом щеточку и шпахлу, гварела уметнїца Соня Бреґун зоз Дюрдьова.

Кажди учашнїк на колониї орґанизаторови охабел малюнок. Шицки вони буду виложени у просторийох МЗ Дюрдьова як то обичай после каждей колониї. Средства за тогорочну колониию обезпечела Месна зєднїца Дюрдьов и спонзоре.

НАШО МАЛИ УМЕТНЇКИ

У рамикох тей Подобовей колониї Месней зєднїци Дюрдьов ше нє отримує дзецинска колония, алє уж поряднє нащивителє и учашнїки приведу дзеци котри тиж жадаю рисовац. Прето им организаторе и того року обезпечели папери и темпери. Нашо мали уметнїки рисовали шицки три днї и указали потенциял нашлїднїкох дюрдьовскей колониї.  

За войводянски.рс : С. Саламун