ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U VOĆARSKE ZASADE 190 MILIONA

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2019.godini. 

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 190 miliona dinara dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina (posebne kategorije) bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći sedam miliona dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, odnosno da uradi takozvanu nultu kontrolu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine, kao i one prijave za koje je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 30.11.2018.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

  • Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom
  • Nabavku elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova)
  • Nabavku stubova za podizanje zasada
  • Nabavku stubova za podizanje zasada hmelja
  • Nabavku žica za ograđivanje parcela
  • Nabavku stubova za ogradu
  • Nabavku žica za ograđivanje parcela
  • Nabavka stubova za ogradu
  • Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća. Lice ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.  Podnosioci prijava koji podnose zahteve za ostvarivanje prava na subvencije za podizanje zasada hmelja i vinove loze ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10 hektara

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2019.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi potrebnu dokumentacijuSekretarijatu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova. Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.