ЗАХТЕВИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ПРЕДАЈУ СЕ ДО 1. НОВЕМБРА

Правилником се ближе прописују врсте подстицаја програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности, који обухватају подршку за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику подстицаја.

Подстицаји обухватају:
1) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору млека
2) програму за инвестиције у прераду пољопривредних и прехрамбених производа у сектору меса
3) програму за инвестиције у производњу вина, пива и јаких алкохолних пића

Прецизнији подаци о прихватљивим инвестицијама могу се наћи у табелама које су саставни део овог Правилника.

Подршка горенаведеним програмима односи се и на маркетинг који обухвата набавку контролних маркица за млеко, односно месо, у складу са прописима којима се уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и набавку евиденционих маркица за обележавање вина са ознаком географског порекла у складу са прописима којима се уређује вино.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у опрему у објектима за прераду млека и меса и производњу вина, пива и јаких алкохолних пића, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

 

Поступак за оствaривање права на подстицаје за маркетинг у сектору прераде млека и меса и маркетинг у сектору вина покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године.

У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години, подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 5.000.000 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа („Службени гласник РС”, бр. 29/17 и 44/18 – др. закон). Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Комплетан текст правилника можете погледати ОВДЕ

 

Извор: Управа за аграрна плаћања