ZAVRŠENO OGRAĐIVANJE LOVIŠTA“VRŠAČKE PLANINE“

Površina ograđenog dela lovišta – poligona za intezivan izlov divljih svinja –„Lovačko imanje“ projektom  je predviđeno da bude 360,62 ha, a dužina spoljne ograde ograđenog dela lovišta „Lovačko imanje“ je 7.6 km. Do kraja aprila meseca 2018.godine planirano je unošenje matičnog fonda divljih svinja. Ukupno će biti naseljeno 100 jedinki divljih svinja u kategoriji nazimadi, odnosa polova 1:1. Naseljavanje će biti realizovano iz fondova divljih svinja iz drugih lovišta JP „Vojvodinašume“.

Zbog obaveza i poštovanje propisa i procedura iz oblasti veterine, divljač koja će biti naseljena iz drugih lovišta JP“Vojvodinašume“će proći obavezan karantin, uzorkovanje i analiza krvi, kao i njihovo markiranje. Ispuštanje divljih svinja iz karantinskog prostora je planirana za kraj aprila 2018.godine. Pre unošenja divljih svinja u lovište, izvršiće se tehnički prijem urađenih radova od strane stručne komisije Sektora za lovstvo i ribarstvo, lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata u ograđenom delu lovišta „Vršačke planine“-Lovačko imanje.

Poligon za intenzivan izlov divljih svinja“Lovačko imanje“će u decembru 2019.godine biti integrisano u realizaciju prigonskih lovova sa već postojećim poligonim „Flamunda“ i „Šumarak“ na području ŠG“Banat“-Pančevo.

Značajno je istaći činjenicu da se finansiranje projekta ograđivanja dela lovišta“Vršačke planine“- lovačko imanje“ realizuje sopstvenim sredstvima iz Internog fonda za razvoj šumarstva i lovstva JP „Vojvodinašume“.

Ograđivanje lovišta“Vršačke planine“ i izgradnja poligona za intenzivan uzgoj i izlov divljih svinja je I.faza u razvoju ovog brdsko – planinskog lovišta.U II.fazi,odnosno u 2018.godini planirana je izgradnja šumskog puta u dužini od 6 km koji će predstavljati glavnu komuikacijsku saobraćajnicu, zatim završetak projekta za novu planinsku lovačku kuću i krajem 2018.godine početak izgradnje, zatim izgradnja prihvatilišta za jelensku divljač površine 50 ha, izrada programa monitoringa i programa za naseljavanje jelenske divljači. U III.fazi razvoja, u 2019.godini  planirana je realizacija programa naseljavanja, odnosno reintrodukcija budućeg fonda od 50 jedinki jelenske divljači na područje lovišta „Vršačke planine“. Ovim kapitalnim projektom naseljavanja, posle 60 godina vratiće se jelenska divljač na područje Vršačkih planina.

Izvor: JP „Vojvodinašume“