ЗРЕЊАНИН: ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАДСКОЈ СВОЈИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ – ПРЕДВИЂЕНЕ 74 ПАРЦЕЛЕ РАЗЛИЧИТЕ НАМЕНЕ

Скупштина града Зрењанина усвојила је на последњој седници предлог Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину. Тим документом обухваћене су 74 парцеле које су предвиђене за отуђење у току ове године и утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта. Првих 15 парцела већ је продато, о чему је Градско веће на 47. седници усвојило одговарајући предлог решења. 

Доношењем овог Програма, Град Зрењанин планира парцеле које су погодне за отуђење у току 2020. године. На основу овог програма, а у складу са законским и подзаконским актима врши се отуђење истих путем јавног огласа, односно непосредном погодбом. Планирана намена парцела је за стамбену изградњу – породично и вишепородично становање, радне и пословне зоне, спорт и рекреацију, а увидом у списак парцела може се закључити да је највећи број парцела намењен стамбеној изградњи, док је највећа површина предвиђена за проширење постојећих или за нове радне и пословне зоне.

Радне зоне предвиђене су на локацијама “Вашариште”, “Југоисток 2-Б” и “Багљаш Аеродром”, а пословни комплекси могу да се граде у улицама Уроша Предића (МЗ “Доситеј Обрадовић”) и Хуњади Јаноша (МЗ “Мужља”). Простори намењени спортско-рекреативним садржајима су у улицама Жарка Туринског (МЗ “Граднулица”) и Травничкој (МЗ “Доситеј Обрадовић”), док је градња индивидуалних стамбених објеката предвиђена на већем броју локација. 

За објекте вишепородичног становања, односно градњу станова, предвиђене су четири локације једна уз другу у Панчевачкој улици, односно на празном простору између насеља “Ружа Шулман” и “Гомекс Тотала”, а занимљива је и локација на почетку Улице Жарка Зрењанина, такође на сада неизграђеном и запуштеном простору између те улице и насеља „Дунавска“. Ова парцела налази се међу 15 продатих, а купац је зрењанински инвеститор “Керамика Јовановић”, који у близини  већ гради једну вишеспратницу. 

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2020. годину са списком и наменом парцела

Извор: Град Зрењанин