GYMNÁZIUM JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI OTVÁRA DVERE DO SVETA

Veľkou prednosťou, ale aj výhodou je získavať vzdelávanie vo svojom materinskom jazyku. Je nejako samozrejmé, keď ide o základné vzdelanie, že sa má žiakom podávať v materinskom jazyku. Zato ale málo kto má tú výhodu vzdelávať sa aj na strednej škole v materinskom jazyku. „Práve vy Petrovčania máte tú výhodu, máte gymnázium, ktorého dobrá hlas sa počuje aj za hranice našej krajiny,“ prihovorila sa na nezvyčajnej rodičovskej porade predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová prítomným rodičom v Základnej škole Jána Čajaka v podvečerných hodinách 23. júna, tesne pred voľbou stredoškolského vzdelania.

Bolo to cielené stretnutie s rodičmi po prezentovaní gymnaziálnych vymožeností na pôde samotného gymnázia pred týždňom 16. júna. Tu si spoločne povedali, že jednu rodičovskú poradu v uvoľnenom ovzduší realizujú aj v základnej škole. Riaditeľka školy Vlasta Werleová pozdravila prítomných a menovite privítala predsedníčku NRSNM Libušku Lakatošovú, podpredsedníčku NRSNM a pokrajinskú poslankyňu Dr. Tatianu Vujačićovú, koordinátorku Výboru pre vzdelávanie Svetlanu Zolňanovú a riaditeľku Gymnázia Jána Kollára Jarmilu Vrbovskú.

Vzdelanie získať vo svojom materinskom jazyku pre mnohých je neuskutočniteľnou túžbou. Tie vyhlášky, že keď deti budú navštevovať stredné školy v srbčine, bude im ľahšie a jednoduchšie na fakulte, neobstoja. Spomenula to i predsedníčka Lakatošová, vyzdvihnúc význam vzdelávania v materinskom jazyku: „Nielenže máme možnosť vedomosti dostávať po slovensky, ale tým si aj zachovávame náš materinský jazyk a pestujeme tradíciu. Tí, ktorí sa chcú učiť, neprekáža im, v ktorom to bude jazyku. Okrem všetkého toho, čo gymnázium ponúka, aj v Národnostnej rade sme sa rozhodli, že finančne podporíme všetkých stredoškolákov, ktorí sa zapíšu do stredných škôl, teda do petrovského a kovačického gymnázia a do zdravotníckej školy  Novom Sade s vyučovacím jazykom slovenským. Na to je vyčlenených 600 000 din., pravdaže, suma bude závisieť od počtu žiakov, ktorí sa zapíšu. Nie je to však jediná podpora, aj vlani sme stredoškolákom udelili štipendiá vo výške 18-tisíc dinárov, čo, samozrejme, závisí od prospechu. Takúto prax uplatníme aj v tomto roku. Aby odchádzali do zahraničia, majú na to času.

Ešte jedna je tu výhoda, oveľa lepšie sa pracuje, keď sú triedy menšie. V Novom sade obyčajne býva aj nad 30 žiakov v triede, tú slabú známku je samým tým aj ťažšie opraviť a aj to sú dôvody, aby ste vašim deťom poradili, že predsa nech zostanú ešte štyri roky pri vás, v domáckom prostredí, v petrovskom gymnáziu.“

V pokračovaní sa slova ujala riaditeľka Gymnázia Jána Kollára: „Gymnázium vám je všetkým v susedstve, je to jedna z vymožeností. Okrem toho máme odborné kádre vyučujúce v slovenskom vyučovacom jazyku, k tomu dobre vybavené vyučovacie kabinety, teda všetky možné súčasné prostriedky, aby tá výučba bola kvalitná. Vychádzame v ústrety maximálne, vždy dávame možnosť, aby sa žiaci pripravili, zladili si rozdiely, aklimatizovali sa v Petrovci, hlavne tí, ktorí prichádzajú z iných prostredí. Na začiatku vyzerá ťažké, ale z toho obavy nech nemajú, veď gymnázium otvára dvere do sveta. Preto vzhliadnite na dôležitosť našej storočnej tradície, ktorá ponúka všelijaké možnosti, dokonca takmer všetko to, čo aj iné odborné školy. Je to pre dobro vašich detí, keď budú tu v domácom prostredí. Naši žiaci nie sú čísla, ako je to praxou v mestských školách, my ich oslovujeme po mene, čo tiež veľa znamená.“   

A nielen to, ale to včasné odlúčenie detí či osamostatnenie môže zviesť aj na zlé chodníčky, na čo z odborného hľadiska poukázala Dr. Tatiana Vujačićová: „Sú to neskúsené mladé osoby, na ktoré v 21. storočí číhajú čoraz väčšie nebezpečenstvá, pokušenia, ako keď sme my navštevovali stredné školy. V gymnáziu vládne taký polorodičovský vzťah ku žiakom, a keď sa u nich prejavia nejaké zmeny, ihneď sa reaguje, spoločne s detským lekárom, aby sa našlo riešenie pre hocaký problém. Lebo v tom veku aj malý problém je veľký, a následky obrovské.“

Okrem týchto vymožeností, v gymnáziu povzbudivými slovami zaujal aj predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Dr. Ján Šuľan, ktorý predostrel ďalšie plány: „Aj sama obec sa pričiní a podporí zápis prvákov do všetkých štyroch tried gymnázia aj v prvom polroku, aj v druhom. Je to aj rozpočtom na tento rok už určené. Aj my mimo oblasti vzdelávania sme si plne vedomí, že je detí v slovenských školách čoraz menej, preto podporujeme ideu, aby deti nevycestovávali, keď nemusia. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď odídu takí 14- či 15-roční, ako sa vynachádzajú a aj strach je prítomný. Príliš sú emotívne ešte mladí. Ako rodič detí môžem povedať, že by som bol rád, keby ešte tie štyri roky po skončení základnej školy boli tu vo svojom prostredí. My vieme, že ten problém je prítomný, ale snažíme sa aspoň zmenšiť, s cieľom aby sme zotrvali svoji na svojom.“

O petrovské gymnázium sa zaujímajú aj rodičia detí z iných, dokonca srbských prostredí, lebo sa dozvedeli o bezpečnom prostredí. Svetlana Zolňanová to potvrdila z vlastnej skúsenosti, keď sa mala spolu s dcérou rozhodnúť pre strednú školu. Vtedy od odborníka dostala radu, že nič nie je nad petrovské gymnázium. Aspoň my Slováci by sme nemali uvažovať nad tým ktorú strednú školu si zvolíme popri petrovskom gymnáziu, ktoré kvalitou prevyšuje mnohé odborné stredné školy. Takou výhovorkou je aj to, že po odbornej strednej škole sa aj žiaci zamestnajú. Je to omyl, ani jedného maturanta nečakalo zamestnanie v tej chvíli, keď ukončil školu.

Text: Anna Horvátová