ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПРОЈЕКТА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ОЏАЦИ

Професор Матија Стипић, директор АД „ВОЈВОДИНАПРОЈЕKТ“ Нови Сад за пројектовање и надзор грађења  данас је у сали Општинског већа одржао презентацију пројекта генералног пројекта атмосферске канализације насељеног места Оџаци.

Професор Стипић је истакао да је АД „ВОЈВОДИНАПРОЈЕKТ“ Нови Сад на јавном конкурсу за потребе општине Оџаци уговорила израду генералног пројекта одвођења атмосферских вода са роком за израду техничке документације од  6 месеци. Пројектна документација је испоручена у уговореном року и налази се у архиви. Приликом израде генералног пројекта одрађена је веома велика припрема. Прво је снимљено комплетно цело насеље, као и постојеће стање одвођења атмосферских вода. Након снимка постојећег стања, прикупљене су све остале подлоге које се односе на инсталације водовода, канализацију употребљених вода и на бази тога је направљен концепт одвођења астосферских вода за цело насеље.

Професор је даље изнео да насеље Оџаци има око  320 ха, а поред насеља, генерални пројекат је обухватио и решавање одвођења атмосферских вода источне радне зоне које има површину од око 150 ха, и на бази тог генералног решења се ради и завршава документација за тај део радне зоне. Укупна дужина атмосферске канализације је 48 км, подељена је у 8 сливова, сливови су оријентисани  тако да вода нивелационо тече ка најтежем реципијенту а реципијенти су мелиоративни канали који се налазе око насеља и  то је слив канала И  , где смо од Воодопривредног преузећа “Дунав“ добили сву расположиву документацију тако да  одвођење вода не утиче на повећање нивоа воде у каналима за време одвођења у периоду када је то најкритичније , март или април месец. Атмосферска канализација је изведена као систем отворених и затворених канала , и дефинисана на кишу која се појављује са повратним периодом једном у две године, односно трајања 30 минута, то је киша интензитета 15 мм, за ту кишу не сме да дође до изливања воде  из канала.Отворени канали су трапезно попречног профила са бетонским дном, док је део канализације и зацевљен. Сва канализација се одводи до мелиоративних канала који се касније уливају у канал ДТД. Постоји 8 излива, укупна инвестицииона вредност је преко 600 милиона динара, и то је документација која се ради за дyжи низ година. Решавањем одвођења атмоферских биће решен један велики проблем с обзиром да имамо периоде са изразитим сушама, па онда кише великог интензитета, а кратког трајања. Терен у Оџацима је такав да је површински слој глиновито прашњаст, слабо пропустљив, тако да је инфилтрација воде кроз подземље веома отежана што значи да је систем отворених канала, и зацевљених,   једини начин за одвођење атмосферских вода. Овим пројектом се може одмах кренути и у наредну фазу израде техничке документације  а то је израда пројекта за грађевинску дозволу где ће према некој одређеној динамици која ће се дефинисати, моћи да се граде делови било ког насељеног места.

Извор: Општина Оџаци