SVEČANA SEDNICA NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE / SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

28. novembra, u prostorijama Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, održana je svečana sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Ova sednica, koja je protekla u svečanoj atmosferi, na dnevnom redu je imala samo jednu tačku – vanrednu dodelu Plaketa Nacionalnog saveta dvema zaslužnim osobama iz redova ovdašnjih Slovaka. Sednicu je vodila Libuška Lakatošova, predsednica NSSNM, koja je pozdravila prisutne članove Saveta, zaposlene ZKVS, nagrađene goste i predstavnike medija. Prva plaketa pripala je Njenoj Ekselenciji Dagmar Repčekovoj, odlazećoj ambasadorki Slovačke republike u Srbiji, za njeno angažovanje na polju unapređenja međunarodnih i međuljudskih veza i za izvanrednu saradnju na gajenju zajedničkih vrednosti sa Nacionalnim savetom slovačke nacionalne manjine, ali i u znak posebne zahvalnosti, da se Njena Ekselencija po dobrom seća nas – vojvođanskih Slovaka, i na trenutke provedene sa nama. Drugu plaketu zaslužio je dr Jan Kišgeci, koji je tokom svog života sejao, kultivisao i oplemenjivao plodove i misli, koje su dosezale daleko izvan granica njegovog rodnog Bačkog Petrovca, plodne Vojvodine, domovine Srbije ili Slovačke dedovine. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine dodelio mu je Plaketu za izvanredan doprinos u oblasti naučne delatnosti, kao i za očuvavanje, razvoj i prezentaciju narodnog i kulturnog identiteta slovačke nacionalne manjine. Laudacije nagrađenih velikana čitala je Danica Vrbova, dok je sednicu muzičkim tačkama oplemenio operski pevač Boris Babik, uz klavirsku pratnju dr Juraja Suđija. Po dodeli plaketa sledilo je druženje uz koktel.

Za vojvodjanske: Danica Vŕbová

Dňa 28. novembra  konalo sa slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Toto zasadnutie, ktoré prebiehalo v slávnostnom ovzduší, malo na dennom poriadku iba jeden bod – mimoriadné udeľovanie plakiet Národnostnej rady dvom zaslúžilým osobnostiam z radu tunajších Slovákov. Zasadnutie viedla predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, ktorá pozdravila prítomných členov Národnostnej rady, zamestnancov ÚKVS, ako aj odmenenú dvojicu a predstaviteľov médií. Prvá plaketa sa dostala do rúk odchádzajúcej Veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku, J. E. pani Dagmar Repčekovej, za jej angažovanie sa na zveľaďovaní medzinárodných a medziľudských vzťahov a za výnimočnú spoluprácu na pestovaní spoločných hodnôt s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, na znak osobitnej vďaky a aby si Jej Excelencia po dobrom spomínala i na nás – vojvodinkých Slovákov a na chvíle prežité s nami. Druhú plaketu si zaslúžil Dr. Ján Kišgeci, ktorý počas svojho života zasieval, kultivoval a šľachtil plodiny i myšlienky, ktoré prenikali ďaleko za hranice jeho rodného Báčskeho Petrovca, úrodnej Vojvodiny, domovskej Srbskej republiky, či materského Slovenska. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny mu na udelila Plaketu za výnimočný prínos v oblasti vedeckej činnosti a za zachovávanie, rozvoj a prezentáciu národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny. Laudáciá na odmenenú dvojicu prečítala Danica Vŕbová, kým zasadnutie priliehavými hudobnými bodmi spestril operný spevák Boris Babík za klavírneho sprievodu Dr. Juraja Súdiho. Po udelení plakiet nasledovalo kamarátenie pri koktaily.