ОД ЈАТА ОРЛОВА КРСТАША ОСТАО ЈЕДАН ПАР

Једине две преостале такозване царске птице, за коју неки тврде да се налази и на грбу Србије, гнезде се у северном Банату

Орао кр­сташ или цар­ски орао је им­по­зант­на гра­бљи­ви­ца ко­ја је не­ка­да на­се­ља­ва­ла пре­де­ле Евро­а­зи­је, а да­нас је, пре све­га због гу­бит­ка ста­ни­шта, по­ста­ла угро­же­на вр­ста. У Ср­би­ји је остао са­мо је­дан гне­зде­ћи пар – на се­ве­ру Ба­на­та, тро­ме­ђи Ср­би­је, Ма­ђар­ске и Ру­му­ни­је. Они су про­шле го­ди­не од­не­го­ва­ли и у свет по­сла­ли два пти­ћа. Не­ма их, што због се­че шу­ма, што због упо­тре­бе не­до­зво­ље­них пе­сти­ци­да.

По­во­дом не­ве­се­ле си­ту­а­ци­је у ко­јој се на­шао кр­сташ – пти­ца ко­ја се, по ми­шље­њу не­ких, на­ла­зи на гр­бу на­ше др­жа­ве – до­шав­ши у Ср­би­ји до ру­ба оп­стан­ка, ор­га­ни­зо­ва­на је у Бе­о­гра­ду па­нел-ди­ску­си­ја. Са­ла је би­ла те­сна да при­ми све ко­ји су же­ле­ли да се упо­зна­ју са суд­би­ном ових пти­ца ко­је су име – ор­ло­ви кр­ста­ши – до­би­ле по ме­сту где су не­ка­да сви­ја­ле сво­ја гне­зда: на за­пи­си­ма, сто­лет­ним хра­сто­ви­ма ко­ји су на се­би има­ли крст и у на­шем на­ро­ду сма­тра­ни за све­ти­њу.

Извор: Политика