КУЦУРСКО ТРОЈСТВО – КУЦУРСКА УДРУЖЕЊА КОЈА НЕГУЈУ РУСИНСКУ КУЛТУРУ И ТРАДИЦИЈУ, МЕЂУ ЊИМА ЈЕ НАЈСТАРИЈЕ КУД „ЖЕТВА”

После Руског Крстура, друго место по броју Русина у Војводини је место Куцура које се налази на територији Општине Врбас. Русини из Куцуре своју културу и традицију негују у три удружења, међу њима је најстарије Културно-уметничко друштво „Жетва” које се налази у том месту. Оснивач је група грађана, правни статус удружење грађана. Редовну делатност финасирају из више извора, приливи нису стабилни, а такаво стање је у већини дружтва и удружења који негују русинку традицију, културу и историју на овим просторима. Редовну делатност финасирају захваљујући Месној заједници Куцура, затим из буджета Скупштине општине Вербас, Националного савета русинске националне мањине и Завода за културу војвођанских Русина, а по пројектима захваљујући покрајинским секретаријатима и Скупштини општини Вербас. Ово, као и сва друга друштва и удружења у Војводини која негују русинску традицију, осим Дома културе Руски Крстур и у оквиру њега Народно позориште „Петро Ризнич Ђађа” у Руском Крстуру, немају запослене особе.

Делатност: музичко-фолклорна делатност (фолклорна секција, изворне групе певача, оркестар, солисти), драмска секција рецитаторска секција и организовање разних културних садржаја. Организација манифестација русинске културе: Фестивал изворног стваралаштва ,,Куцурска жетва”, Божични концерт.

 

Културно-уметничко друштве „Жетва” у Куцури основана је 1989. године, од почетка постојања ово Друштво је било једино у селу и у њему се припремао програм на русинском, серпском и мађарском језику. С временом се из Друштва одвојио део чланова који су основали Културно-уметничко друштве „Завичајно врело” које негује српску традицију, а Културно-уметничко друштво „Жетва” је наставило са неговањем русинске и мађарске традиције. Ова два Друштва јако добро сарађују што се најбоље види из заједничких и међусобних гостовања на свим манифестацијама и концертима који се одржавају у селу без обзира ко је организатор. КУД „Жетва” има око двеста чланова (Куцура има око четири хиљаде шесто грађана, од тога око две хиљаде петсто су Русини). Уметнички руководитељи су претежно старији активисти, просветни радници, новинари из русинских медија и други. Председник КУД „Жетва” је Никола Шанта, писац, уредник литерарних издања на русинском језику, подпредседница је Весна Рагаји Цап, професорка биологије у основној школи. 

Међу ентузијастама који забележавају рад КУД ,Жетва” је и Славе Шанта који на Ју Тјуб често поставља снимке са њихових организација. Међу њима су и :

Рочни концерт КУД ,,Жатва” 8. януар 2007. року (Коцур) аутор Славе Шанта (Годишњи концерт)

https://www.youtube.com/watch?v=8HKj4oxcSuY&t=13s&fbclid=IwAR3S5tlEldYQE3pgVQMFP4qrC4B0VAX5npjMbvLoqQBm2KugylCZTU5VrSo

или рецимо Наступ младих коцурских шпивачох КУД ,,Жатва” (Наступ младих куцурских певача) на

https://www.youtube.com/watch?v=BXsWVSILL-I&t=24s&fbclid=IwAR0KiO9ZbWOPbyTkSAAUFmz8rgFX6NEVOs_gpY0oFkOzuAZHUiOX6m9ogoc

 

Културно-уметничко друштве „Жетва”

Ослобођења 9, 21466 Куцура
Тел./факс: +381 21 727 089
Моб.: +381 62 501 782
E-mail: zetvakucura@gmail.com

 

ЗАТИМ ЕТНО КЛУБ ,,ОДУЗЕТО ОД ЗАБОРАВА”

 

У Коцури традицију русинског народа негују и чланови Етно клуба ,,Одузето од заборава” чији је основиач група грађана, а правни статус им је удружење грађана. Редовну делатност финасира локална самоуправа, а по пројектима средства добијају из министерсва Републике Сербије, покрајинских секретаријата, Националног савета русинске националне мањине. Немају запослених, а њихови активисти су љубитељи културе, фолкористике и историје народа из Војводине јер Етно клуба ,,Одузето од заборава” поред русинке традиције једнако негује и презетнтује мађарску и традицију срба из Босанске Крајине.

Делатност: музичко-фолклорна делатност, етнолошка секција, драмска секција, литерарна секција, рецитаторска секција, ликовна секција, рад са особама са посебним потребама и организовање разних културних садржаја. Организација манифестација русинске културе: Ноћ музеја и Ликовна колонија „Из наше прошлости нашој будућности”. Имају око триста чланова. Њихове просторије су тематски уређене са око три хиљаде експоната. Етно клуба ,,Одузето од заборава” из Куцуре је активан од 2007. године, а званично основан 2009. године. Председница: Аранка Међеши, подпредседница: Радојка Лазор.

Етно клуба ,,Одузето од заборава”

М. Тита 72, 21466 Куцура
Тел.: +381 21 728 309, 727 101
Факс: +381 21 727 068
E-mail: etnokucura@gmail.com

И КУЛТУРНО ПРОСВЕТНО ДРУШТВО „ДОК”

Треће друштво које презентује русинску традицију, литературу и културу кроз промоцију и дружења је Културно просветно друштво ,,ДОК” из Куцуре. Његов оснивач је група грађана, правни статус удружење грађана. Активности финансирају по пројектима из Министарства културе Републике Сербије, покрајинских секретаријата, Општине Врбас, Месне заједнице Куцура и Националног савета русинске националне мањине. Такође немају запослене особе, а њихови активисти су просветни радници и поштоваоци културе русина и других народа.  

Делатност: литерарна и ликовна делатност, организација трибина и округлих столова, публицистика, музична, екологијна и спортско-рекреативна делатност. Организација манифестација русинске културе: Међународни фестивал хумора и сатире “Куцурски клип / Коцурска чутка / Kuczorai Csutka / Kucura Corncob”; Ликовно-књижевна колонија “Ерато над Куцуром/Коцуром”; Међународна сарадња са Русинима карпатског ареала; очување русинског националног идентитета и информисање. Председник: проф. Др МихајлоФејса.

Културно просветно друштво ,,ДОК” из Куцуре

Ослобођења 9, 21466 Куцура
Тел: +381 21 727 590
E-mail: fejsam@eunet.rs

 

За војвођанске.рс : С. Саламун 

 

 

 

КОЦУРСКЕ ТРОЙСТВО – КОЦУРСКИ ЗДРУЖЕНЯ КОТРИ ПЕСТУЮ РУСКУ КУЛТУРУ И ТРАДИЦИЮ, МЕДЗИ НЇМА НАЙСТАРШИ КУД „ЖАТВА”

 

После Руского Керестура, друге место по численосци Руснацох у Войводини у месце Коцур котре ше находзи на териториї Општини Вербас. Руснаци з Коцура свою културу и традицию пестую у трох здруженьох, медзи нїма найстарше Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” котре ше находзи у тим месце. Снователь Дружтва ґрупа гражданох, правни статус здруженє гражданох. Порядну дїялносц финансую зоз вецей жридлох, прилїви нє на тельо стаєдми, таки стан у велькей векшини дружтвох и здруженьох котри пестую руску традицию, културу и историю. Порядну дїялносц финансую дзекуюци Месней заєднїци Коцур, потим з буджета Скупштини општини Вербас, Националного совиту рускей националней меншини и Завод за културу войводянских Руснацох, а по проєктох з   дзкуюци покраїнским секретариятом и Скупштини општини Вербас. Тото, як и шицки други дружтва и здруженє у Войводини котри пестую руску традицию, крем Дома култури Руски Керестур и у рамикох його Народни театер „Петро Ризнич Дядя” тиж у Руским Керестуре, нє ма занятох особи.

Дїялносц: музично-фолклорна дїялносц (фолклорна секция, жридлово ґрупи шпивачох, оркестeр, солисти), драмска секция, рецитаторска секция, актив женох и орґанизованє розличних културних змистох медзи нїма традицийни Фестивал жридловей творчосци „Коцурска жатва” на котрей ше представя руска култура и традиция робота вецей руских дружтвох.

Културно-уметнїцким дружтве „Жатва” у Коцуре сноване 1989. року, од початку иснованя Дружтво було єдине у валалє и у нїм ше пририхтовала програма на руским, сербским и мадярским язику. З часом ше з Дружтва видвоєла часц членох и сновали Културно-уметнїцким дружтве „Завичайно жридло” котре пестує себску традицию, а Културно-уметнїцким дружтве „Жатва” надалєй руску и мадярску традицию. Тоти два Дружтва барз добре сотрудзую цо ше найлєпше видзиц на заєднїцких и медзисобних госцованьох на шицких манифестацийох и концертох котри ше отримую у валалє без огляду хто орґанизаторе.

КУД „Жатва” ма коло двасто членох (Коцур ма коло штири тисячи шейсто гражданох, од того коло два тисячи пейцсто Руснаци). Уметнїцки руководителє преважно старши активисти, просвитни роботнїки, новинаре зоз руских медийох и други. Предсидатель КУД „Жатва” Микола Шанта, писатель, редактор литературних виданьох на руским язику, подпредсидателька Весна Раґаї Цап, професорка биолоґиї у основней школи. 

Медзи ентузиястами котри призначую роботу КУД ,Жатва” и Славе Шанта котри на Ю Тюб поставя знїмки зоз їх подїйох. Можеце их опатриц на:

 Рочни концерт КУД ,,Жатва” 8. януар 2007. року (Коцур) аутор Славе Шанта

https://www.youtube.com/watch?v=8HKj4oxcSuY&t=13s&fbclid=IwAR3S5tlEldYQE3pgVQMFP4qrC4B0VAX5npjMbvLoqQBm2KugylCZTU5VrSo

 

або наприклад Наступ младих коцурских шпивачох КУД ,,Жатва” на

https://www.youtube.com/watch?v=BXsWVSILL-I&t=24s&fbclid=IwAR0KiO9ZbWOPbyTkSAAUFmz8rgFX6NEVOs_gpY0oFkOzuAZHUiOX6m9ogoc

 

КУД „Жатва”

Ошлєбодзеня 9
21466 Коцур
Тел/факс: +381 21 727 089
Моб.: +381 62 501 782
E-mail: zetvakucura@gmail.com, ФБ КУД ,,Жатва” и ґрупа КУД Жатва/Aratas/Жетва Коцур

ПОТИМ ЕТНО КЛУБ ,,ОДНЯТЕ ОД ЗАБУЦА”

У Коцуре традицию руского народу пестую и члени Етно клуба ,,Одняте од забуца” чиї снователь ґрупа гражданох, а правни статус здруженє гражданох. Порядну дїялносц финансує локална самоуправа, а по проєктох средства доставаю з министерсвох Републики Сербиї, покраїнских секретариятох, Националного совиту рускей националней меньшини. Нє маю занятих, а їх дїяче любителє култури, фолкористики и историї народхо зоз Войводини понеже Етно клуба ,,Одняте од забуца” крем рускей традицийи єднак презентує мадярску и традицию сербох зоз Босанскей Країни, односно трох векшинских народох у Коцуре.     

Дїялносц: музично-фолклорна приказованє народних обичайох и шмати кратки кореоґрафиї и етно мотиви, етнолоґийна секция, драмска секция, литературна секция, рецитаторска секция, подобова секция, робота з особами зоз окремнима потребами и орґанизованє розличних културних змистох. Орґанизация манифестацийох рускей култури: ,,Ноц музейох” и  Подобова колония ,,Зоз нашей прешлосци нашей будучносци”. Маю коло двасто членох. Їх просториї тематски ушорени зоз коло три тисячи експонати. Етно клуба ,,Одняте од забуца” зоз Коцура активни од 2007. року, а урядово сновани 2009. року. Предсидателька: Аранка Медєши, подпредсидателька: Радойка Лазор

Етно клуб “Одняте од забуца”

М. Тита 72
21466 Коцур
Тел: +381 21 728 309, 727 101, 727 413

Факс: +381 21 727 068
E-mail: etnokucura@gmail.com ФБ

И КУЛТУРНЕ ПРОСТВИТНЕ ДРУЖТВО „ДОК”

Треце дружтво котре презентує руску традицию, литературу и културу през промоциї и друженя Културно просвитне дружтво ,,ДОК” зоз Коцура. Його снователь ґрупа гражданох, правни статус здруженє гражданох. Активносци ше финасую по проєктох з Министерства култури Републики Сербиї, покраїнских секретариятох, Општини Вербас, Месней заєднїци Коцур и Националного совиту рускей националней меншини. Тиж нє маю заняти особи, а їх активисти просвитни роботнїки и почитователє култури руснацох и других народох.   

Дїялносц: литературна и подобова дїялносц, орґанизованє трибинох и округлих столох, публицистика, музична, еколоґийна и спортско-рекреативна дїялносц. Орґанизация манифестацийох рускей култури: Медзинародни фестивал гумору и сатири ,,Куцурски клип/Коцурска чутка/Kuczorai Csutka/Kucura Corncob”; Подобово-литературна колония Ерато над Куцуром / Коцуром; Медзинародне сотруднїцтво зоз Руснацами Карпатского ареалу; чуванє руского националного идентитета и информованє. Предсидатель: проф. др Михайло Фейса

Културно просвитне дружтво ,,ДОК”

Ошлєбодзеня 9
21466 Коцур
Тел: +381 21 727 590
E-mail: fejsam@eunet.rs

 

За войводянски.рс : С. Саламун