ПОНОВО АКТИВНА ГРАДИЛИШТА НА СИСТЕМИМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Радови на изградњи система за наводњавање у Војводини преко Абу Даби фонда из прве фазе одвијају се уговореном, планираном динамиком. Услови за наставак радова на изградњи система за наводњавање, који су у децембру били обустављени услед лоших временских прилика, стекли су се 10. априла 2018. године. Након зимског периода, сва градилишта су поново активна.

Радови на двонаменском систему „Међа“ су у завршној фази – урађено је 95% планираних радова, а преостало је да се изграде бетонске облоге око две уставе. Радови на три преостала двонаменска система: „Итебеј“, „Јанков мост I и II“ и „Речеј“ настављају се по предвиђеној динамици и биће завршени у уговореном року.

Када је реч о три црпне станице, на ЦС „Калоча“ земљани и бетонски радови су у завршној фази, након чега ће уследити уградња пумпних агрегата са пратећом опремом, као и њихово повезивање на стабилан извор снабдевања електричном енергијом. На ЦС „Јегричка“ и ЦС „Песир“ земљани радови су у завршној фази, док ће се у наредном периоду започети са изградњом самог објекта црпне станице, као и пратећим машинским и електро радовима.

Створени су услови и за наставак радова на изградњи регионалних подсистема за наводњавање. На подсистему „Тиса-Палић“ завршени су припремни и земљани радови, што омогућава почетак радова на постављању водонепропусне фолије и предвиђених излаза за животиње. Датум наставка радова на облагању прве деонице канала регионалног подсистема „Кула-Мали“ Иђош померен је за 15. август 2018. године, како би се омогућило несметано наводњавање пољопривредних површина у периоду април-август. На подсистему „Кикинда“ радови нису били обустављани, с обзиром да је, и поред лоших временских услова, био омогућен приступ одређеном броју објеката на систему, као и радови на самим објектима. Радови на подсистему „Нова Црња-Житиште“ настављају се према достављеном динамичком плану.

Програм изградње система за наводњавање у Војводини преко Абу Даби фонда представља крупан корак у даљем развоју наводњавања, рационалном коришћењу водних ресурса и ширењу могућих површина за наводњавање. У августу 2017. године, започети су радови на 11 пројеката у Војводини, који представљају прву фазу пројеката пријављених за финансирање из Програма за наводњавање – Абу Даби фонда.

Извор: ЈВП „Воде Војводине