ПОВОЉНИЈИ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине позива предузетнике, микро, мала и средња предузећа, као и земљорадничке задруге, да се информишу о кредитним гаранцијама које се одобравају за набавку набавку нове опреме у областима производње и прераде, туризма, и других услуга.

Износ одобреног кредита, уз гаранцију Фонда, креће се од 3 хиљаде до 350 хиљада евра, са роком отплате до 10 година и грејс периодом до 12 месеци.

Провизија уз издавање гаранције је 0,5 одсто на годишњем нивоу у висини номиналног износа гаранције и плаћа се пре издавања гаранције,а свака наредна на остатак гарантованог дуга. Трошкови спровођења Конкурса Учесник уплаћује једнократну накнаду која износи 0,5 одсто од номиналног износа гаранције, а не мање од 8.000,00 динара на текући рачун Фонда

За финансирање обртних средстава може се користити максимално 30 одсто одобрених средстава кредита.

Подносиоци захтева морају имати пословно седиште на територији АП Војводине и не смеју имати доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду. Подржани пројекат мора бити реализован на територији АП Војводине.

Детаљи о конкурсу могу се пронаћи на интернет страници Гаранцијског фонда Војводине www.garfond.rs