САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинска влада је на данашњој седници, којом је председавао Игор Мировић, прихватила Колективни уговор за органе АП Војводине и овластила покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, да га, у име Покрајинске владе, закључи са социјалним партнерима.
Преговори са Синдикалном организација радника покрајинских органа управе и служби АП Војводине, започети су у мају 2017. године, а проистекли су из потребе усклађивања са новим прописима који се односе на положај запослених у аутономним покрајинама.

Покрајинска влада је издвојила 21 милион динара за финансирање инвестиција на објектима пет основних школа, углавном у сеоским срединама у Војводини: Сивцу, Пачиру, Елемиру, Малим Радинцима код Руме и Дебељачи. Радови који се финансирају односе се на замену столарије и подова, постављање термоизолације, санацију крова, повезивање школе и фискултурне сале.

На данашњој седници је утврђен Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“.

Бегечка јама је као значајно природно добро заштићена као парк природе и, због својих природних и амбијенталних вредности, простор који захтева посебне режиме заштите, уређења и коришћења. Предложеним просторним планом Парк природе „Бегечка јама“ је проширен на 489,5 хектара, и обухвата и пешчане спрудове у близини левог приобаља Бегечке јаме, као и приобални појас Дунава у ширини од 50 метара. Проширење у правцу северозапада предложено је до границе са КО Гложан (територија општине Бачки Петровац) у циљу успостављања заштите на стаништима старих стабала црних и белих топола. Проширењем је обухваћен и насип, ради обезбеђивања функционисања међународног еколошког коридора Дунава.