ВОЈВОДИНА ДАЈЕ БЕСПОВРАТНО 80 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПЛАСТЕНИЧКУ ПРОИЗВОДЊУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2019. години.

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години. Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање „кап по кап“, система за прихрану, система за загревање, столова за производњу расада, инструмената за мерење нивоа ЦО2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге, саксија, контејнера за производњу расада, ослонаца за поврће (мрежа и коља).

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ од 80.000.000 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава – физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоце регистрованог пољопривредног газдинства и физичка лица и осниваче правног лица млађег од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције.

Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање јесте 1.300,00 динара/књ и не може бити већи од 600.000 динара по пријави односно до 660.000 динара за посебне категорије.
Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 2.100.000 динара односно до 2.310.000 динара за посебне категорије.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 60.000 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност прихваљивих трошкова инвестиције једнака или већа од 100.000 динара без ПДВ-а.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване после 1. јануара 2019. године.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за: конструкцију за објекте заштићеног простора, вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора, фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте, мреже за сенчење објекта, систем за наводњавање „кап по кап“, системе за микрокишење, систем за фертиригацију, столове за производњу расада, инструменте за мерење нивоа ЦО2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге, саксије, контејнере за производњу расада, ослонаце за поврће (мреже и коље) и систем за загревање.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, за једну или више тачака у оквиру конкурса.

Право на подстицаје могу да остваре лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу и правна лица.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 15. мартом 2019. године.

Izvor: Opština Kula