ČIME ŠTITITI ULJANU REPICU TOKOM JESENI?

Iz godine u godinu se površine pod uljanom repicom u našoj zemlji povećavaju, a sa tim se povećava i opasnost od napada štetočina, pre svega buvača i repičine lisne ose. Stručnjaci naglašavaju da je useve neophodno štititi tokom cele godine, a evo preporuka čime repicu štititi u jesen.

Uljana repica se na našim njivama sve više gaji, dobijajući iz godine u godinu na značaju. Međutim, kako tvrdi Slavica Maksimović iz PSSS Šabac, sa povećanjem površina pod tom kulturom raste i opasnost od štetočina tokom čitave vegetacije. U jesenjem periodu, osim buvača, ozbiljan problem ume da napravi pagusenica repičine lisne ose, koja se u usevima te uljarice pojavljuje svake godine. Stručnjaci za oblast zaštite bilja naglašavaju da je u usevima uljane repice najvažnije suzbijanje štetočina.

Seme tretirati sistemičnim insekticidima

Maksimovićeva ističe da je naročito važno sačuvati lisnu masu biljke u jesen, kako bi ona ušla u period mirovanja sa što razvijenijom lisnom rozetom. Ukoliko se seme uljane repice tretira pre setve nekim od sistemičnih insekticida, am. Tiametoksam (Cruiser 350 FS), biljke će biti zaštićene od napada buvača i repičine lisne ose, a ukoliko to nije urađeno, moraju se pratiti pojava i brojnost tih štetočina.

Najveće štete nanose odrasle larve repičine lisne ose

Pagusenice se pile 6-12 dana nakon polaganja jaja, dok njihov razvoj traje 12-20 dana. Nanose manje štete u mlađem stadijumu, dok su odrasle larve jako proždrljive i prave velike štete (izazivaju golobrst i potpuno uništavanje useva). Od zaštitnih mera protiv repičine lisne ose na prvom mestu se preporučuju agrotehničke mere – setva sorti uljane repice koje imaju karakteristiku brze regeneracije lisne mase, plodored, vremenska i prostorna izolacija starih i novih parcela, poštovanje rokova setve i slično.

Korisititi registrovane insekticide

Prag štetnosti u usevima uljane repice je jedna pagusenica po biljci. Za suzbijanje ove štetočine treba koristiti registrovane insekticide:

Naziv preparata Naziv insekticida Doziranje
Decis 2,5-EC deltametrin 0,3 l/ha
Fastac 10-EC alfa-cipermetrin 0,1 l/ha
Talstar 10-EC bifentrin 0,15 l/ha

Izvor: psss